Image default
Công nghệ

Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử có sai sót khi tạo lập

Rất nhiều doanh nghiệp đang gặp vướng mắc trong việc khi nào lập hóa đơn thay thế? Hóa đơn điều chỉnh? Thu hồi? Đây đều là những nghiệp vụ cơ bản mà kế toán doanh nghiệp cần phải nắm bắt rõ để xử lý trong trường hợp hóa đơn đã lập nhưng có sai sót. Để giúp kế toán có thể nắm được cách xử lý đối với hóa đơn sai sót trong bài viết này sẽ liệt kê những quy định mới nhất về hóa đơn điện tử có sai sót khi lập.

Theo quy định, đối với hóa đơn giấy, nếu hóa đơn có sai sót thì sẽ xử lý như sau:

Trường hợp hóa đơn bị lập sai và chưa giao cho người mua thì doanh nghiệp gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Trường hợp hóa đơn bị lập sai và đã giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc trường hợp đã giao nhưng các bên chưa kê khai thuế thì phải lập biên bản thu hồi hóa đơn. Doanh nghiệp gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Trường hợp hóa đơn bị lập sai và đã giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp và người mua đã kê khai thuế thì các bên phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh sai sót, ghi rõ các nội dung điều chỉnh. Theo đó, các bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

quy định về hóa đơn điện tử

Đối với hóa đơn điện tử, khi có sai sót, sẽ thực hiện theo các bước sau:

Đối với hóa đơn điện tử, việc xử lý hóa đơn khi có sai sót sẽ được thực hiện và xử lý như sau:
Nếu trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng bên bán chưa giao hàng hóa và cung ứng dịch vụ hoặc là hóa đơn đã lập và gửi cho người mua nhưng cả người bán và người mua chưa kê khai thuế mà phát hiện ra sai sót thì:

– Hóa đơn điện tử sai sót này chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

– Việc huỷ hóa đơn điện tử đã có sai sót có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận.

– Đối với hóa đơn điện tử đã hủy phải được doanh nghiệp lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Người bán tiến hành thực hiện việc lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư 32/2011 để gửi cho người mua và trên hóa đơn mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Nếu trong trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán đã giao hàng hóa và cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế và sau đó phát hiện hóa đơn điện tử sai sót thì người bán và người mua cần phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên đồng thời ghi rõ sai sót, người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Cần phải làm gì khi nộp hồ sơ khai thuế qua mạng không thành công?

Hướng dẫn đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế 

Như vậy, trong bài viết này đã liệt kê chi tiết việc xử lý hóa đơn có sai sót đối với cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Related posts

Tomko địa chỉ cung cấp màn hình cảm ứng 4k chất lượng

Lê Đông Nghi

Cùng tìm hiểu chỉ báo MACD so với sức mạnh tương đối (RSI)

Lê Đông Nghi

Khai Thác Tính Năng Đặc Biệt Của GameGala Để Thu Lời Nhanh

Lê Đông Nghi

Leave a Comment